پرندگان مهاجر گیلان با سلام به همه دوستان عزیز هدف از ایجاد این وبلاگ اطلاع رسانی و محافظت همه دوستداران طبیعت از ورود پرندگان به گیلان و بخصوص بوجاق بندر کیاشهر است وسعت این پارک 3267 هکتار است و 249 گونه از مجموع 534 گونه پرندگان ایران را هر ساله در خود جای میدهد قسمتی از پارك ملی بوجاق بعنوان تالاب بین المللی در سال 1354 تحت نام لاگون کیاشهر و دهانه سفید رود با مساحت 500 هکتار در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت رسید . در سال 1377 با وسعت 800 هکتار به مدت 5سال با نام منطقه شکار ممنوع بوجاق کیاشهر و سپس در سال 1382 با افزایش سطح به میزان فعلی به عنوان نخستین پارك ملی خشکی – دریایی کشور تحت مدیریت قرار گرفت و از نظر وضعیت ظاهری بشکل های مرتعی ، تالابی و ساحلی میباشد . http://mahe-guilan.mihanblog.com 2018-05-21T04:54:23+01:00 text/html 2014-06-04T09:54:50+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان تخریب در پارک ملی بوجاق ادامه دارد...! http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/116 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:6.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تخریب در پارک ملی بوجاق ادامه دارد...!</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">بار دیگر قسمت هایی از اراضی ساحلی- تالابی در پارک ملی،خشکی دریایی بوجاق کیاشهر توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان مورد تخریب واقع شد.</span></p><p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><br><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></p><p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><img style="width: 422px; height: 316px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/140187586475133.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/140187586475133.jpg" border="0"></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تالاب ها با توجه به شرایط خاص خود دارای اهمیت های فراوانی از نظر اکولوژیک ، اقتصادی ، اجتماعی ، تفریحی-گردشگری و پرنده نگری می باشند.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">با نگاهی مختصر به تاریخچه منطقه در می یابیم که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در تاریخ 23/6/1354 منطقه تالابی در بخش شرقی رودخانه سفیدرود نزدیک به مصب تا روستای امیرکیاسر با عنوان "لاگون کیاشهر" با مساحت 500 هکتار به شماره ثبت 21RO11 </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;"><span lang="FA">در فهرست تالاب های بین المللی کنوانسیون حفاظت از تالاب ها موسوم به رامسر به ثبت رسید.</span></span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">از آنجا که صید و صیادی در کیاشهر سابقه ای بیش از یک قرن دارد در سال 1371 سازمان شیلات تصمیم به احداث بندر صیادی در کیاشهر گرفت. با احداث این بندر تالاب لاگون به دو بخش تقسیم شد ، جاده ای که از اسکله به موج شکن متصل گردید موجب شد تالاب به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شود که امروزه به بخش شرقی آن لاگون و بخش غربی آن 22 بهمن می گویند.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در سال 1381پس از اعلام منطقه بوجاق به عنوان پارک ملی،خشکی-دریایی ، بر حسب قوانین مناطق چهارگانه می بایست ضریب حفاظتی آن به بالاترین حد می رسید اما تنها بخش غربی رودخانه سفید رود با احداث دو پاسگاه محیط بانی مورد حفاظت قرار گرفت.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>پارک ملی بوجاق یکی از آخرین مناطق بکر و طبیعی در کرانه های جنوبی دریای کاسپین است که با توجه به دارا بودن تالاب ، دریا ، ساحل ، دشت و قسمت های جنگلی به لحاظ ارزش اکولوژیکی اهمیت فراوانی دارد. در سفر هیات دولت به استان گیلان در سال 85 مصوبه ای به تصویب رسید که موجب شد بندر صیادی کیاشهر از سازمان شیلات به سازمان بنادر و دریانوردی کشور واگذار گردد.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به گواه اکثر کارشناسان مکان یابی ساخت اسکله در همان سالها از ابتدا اشتباه بوده چرا که اسکله صیادی کیاشهر در دامان تالاب بین المللی لاگون قرار گرفت هر چند فعالیت های صیادی انجام شده در آن آسیب چندانی به اکوسیستم منطقه وارد ننمود. اما مفهوم مصوبه هیات دولت ساخت بندر چند منظوره حمل بار و مسافر بود که با اجرای این مصوبه تمامی فون و فلور منطقه تالابی-ساحلی آن به مرز نابودی کشیده می شد.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">از زمان تصویب این مصوبه اکثر کارشناسان و فعالان ملی و منطقه ای محیط زیست و منابع طبیعی در برابر آن موضعی واحد اتخاذ کرده و بر این باورند که این مصوبه دارای پشتوانه کارشناسی نبوده و ارزیابی های زیست محیطی در خصوص آن انجام نگرفته است. از جمله این اظهار نظر ها می توان به نامه و درخواست لغو این مصوبه توسط وزیر وقت جهاد کشاورزی دولت دهم به کمیسیون زیر بنایی هیات دولت اشاره کرد.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در موارد مشابه موضع گیری های مهندس محمد درویش مدیر فعلی دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، مصاحبه های مهندس امیر عبدوس مدیر کل پیشین حفاظت محیط زیست استان گیلان ، مصاحبه و مقالات دکتر غلامرضا میرکی معاون وقت محیط زیست پایدار وزارت جهاد کشاورزی ، نظریات دکتر دهدار از استاتید برجسته دانشگاه و صاحب نظران دیگر قابل ذکر و صد البته قابل ستایش است.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">همچنین بسیاری از سازمان های مردم نهاد فعال محیط زیست استان گیلان نظیر جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست ، انجمن سبز ماسال ، موسسه زیست محیطی شهر ایده آل ما ، گروه رفتگران طبیعت استان گیلان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و برخی دیگر از فعالان مستقل دوشا دوش موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر بارها اعتراض خود را<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به این مصوبه اعلام داشته و دلایل منطقی و علمی نیز ارائه نموده اند.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">پارک ملی بوجاق در سال های اخیر زخم های پرشماری برداشته است که از جمله این تخریب و تجاوز ها می توان به احداث باند پرواز هواپیماهای سبک و گلایدر های آموزشی توسط پادگان سیدالشهدا زیباکنار در حریم امن تالاب بین المللی پارک ملی بوجاق در ضلع غربی پارک ، تخریب اراضی جنگلی و تالابی در ضلع شرقی تالاب لاگون در روستای امیر کیاسر توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان ، تخلیه زباله های شهری در حریم تالاب لاگون و جاده موسوم به پیست موتور سواری در طی سالیان متمادی ، برداشت بی رویه شن و ماسه توسط شهرداری از ساحل پارک و ...اشاره کرد.</span></p><p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><img style="width: 397px; height: 297px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/140187586289821.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/140187586289821.jpg" border="0"><br></p><p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">برخی منابع آگاه خبر از واگذاری 21 هکتار از اراضی پارک به سازمان بنادر و دریانوردی را داده اند.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span><img src="[url=http://up.p30room.ir/uploads/140187586289821.jpg][img]http://up.p30room.ir/uploads/thumbs/140187586289821.jpg[/img][/url]" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به گزارش خبرگزاری فارس حمید علی نژاد معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان عنوان نموده که اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از آن اداره کل مجوز دریافت نموده و بر اساس مدارک ارائه شده مالک 21 هکتار از اراضی پارک است و مجاز به فعالیت می باشد.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اما از سویی دیگر محمدرضا برجی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت درباره وضعیت پارک ملی خشکی‌‌ـدریایی بوجاق کیاشهر اظهار کرد: هیچ‌گونه مجوز واگذاری به هیچ ارگان حقیقی و حقوقی داده نشده و نخواهیم داد.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">محمدرضا برجی، سابقه بندر کیاشهر را 100 ساله خواند و تصریح کرد: آنچه که اکنون در حال انجام است لایروبی بندر کیاشهر در محدوده پارک ملی بوجاق است که با توجه به قدمت دو قرن رسوب‌گذاری شدید دارد و باید لایروبی صورت گیرد.</span></p><p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><img style="width: 440px; height: 272px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/140187631332642.png" alt="http://up.p30room.ir/uploads/140187631332642.png" border="0"><br><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></p>.....<p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><img style="width: 441px; height: 257px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/14018763125571.png" alt="http://up.p30room.ir/uploads/14018763125571.png" border="0"><br></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">اما در اراضی مورد تخریب توسط بنادر و دریانوردی ، پوشش گیاهی و جانوری بسیاری به چشم می خورد. بوته های سازو ، تمشک ، درختچه های انار ، و گیاهان آبزی نظیز نی و لویی عمده پوشش گیاهی آن را تشکیل داده اند و هشت گونه پرنده در دو تالاب بین المللی لاگون و 22 بهمن از زیستمندان دائمی و بومی محسوب می گردند. این پرندگان آبزی و کنار آبزی اقدام به لانه گذاری و جوجه آوری نموده که از جمله آنان می توان به کشیم کوچک ، چنگر ، چنگر نوک سرخ ، طاووسک ، یلوه آبی ،چوب پا ، گلاریول بال سرخ ، سلیم طوقی کوچک و حواصیل ارغوانی اشاره نمود.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">سه گونه سلیم طوقی کوچک ؛ گلاریول بال سرخ و چوب پا از پرندگان مهاجر تابستانه بوده و همه ساله هر یک به فراخور زیستگاه خود در ساحل و تالاب اقدام به زادآوری می نمایند. از این رو با توجه به ورود ماشین آلات سنگین و پر سر و صدا به منطقه، آرامش وامنیت روانی این جانداران به پایین ترین حد ممکن رسیده است.</span></p><p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><br><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></p><p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><img style="width: 403px; height: 301px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/140187586456822.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/140187586456822.jpg" border="0"><br></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">متاسفانه اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ، مجری این مصوبه با برداشت شن و ماسه از ساحل و تخلیه آن در حاشیه جاده میان گذر و تعریض جاده باعث تخریب زیستگاه و از بین رفتن بسیاری از خزندگان و گونه های جانوری پارک ملی بوجاق و مدفون نمودن گونه های گیاهی منطقه شده است.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ؛ نوید این میرفت تا با لغو کامل این مصوبه در حفاظت از مناطق ارزشمند پارک ملی بوجاق گام های جدی برداشته شود و به جای ساخت بندر به رونق اکوتوریسم در منطقه توجه ویژه گردد، چرا که رئیس جمهور محترم با درنظر گرفتن منابع طبیعی سه استان شمالی کشور یکی از راه های موثر در بهبود معیشت مردم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و برون رفت از وضعیت اقتصاد کنونی را رونق صنعت گردشگری در گیلان ، مازندران و گلستان می دانستند، از آنجا که هر ساله بالاترین تنوع گونه ای پرندگان مهاجر زمستان گذران در استان گیلان متعلق به این زیستگاه می باشد و با توجه به حضور برخی گونه های حمایت شده و در خطر انقراض جهان در پارک ملی بوجاق نگارنده بر این باور است که در صورت توجهات خاص ، جلوگیری از هرگونه تخریب و بر هم زدن امنیت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و حفاظت بیش از پیش ، پارک ملی،خشکی-دریایی بوجاق کیاشهر با توجه به شاخصه های کم نظیر خود به یکی از پر بازدید ترین سایت های پرنده نگری کشور تبدیل خواهد.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ایجاد زیر ساخت های گردشگری پایدار و منطبق بر رعایت اصول محیط زیست و از طرفی منتفع نمودن جامعه محلی از محل درآمد های گردشگری و فروش محصولات زراعی و باغی و صنایع دستی خود موجب رونق اقتصادی منطقه نیز خواهد شد.</span></p> <p style="font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">از این رو از تمامی سازمان ها ، سمن ها ، اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه فعالین محیط زیست و دلسوزان و دوستداران طبیعت و حیات وحش خواهشمندیم اعتراض خود را نسبت به این پروژه که بوم سازگان بوجاق را نشانه رفته است به سازمان حفاظت محیط زیست کشور و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان ابلاغ نموده ، ضمن درخواست نظارت و حفاظت بیشتر خواستار جلوگیری از هرگونه آسیب به این زیستگاه ارزشمند شوند.</span></p> <p style="font-weight: bold; text-align: left;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ماهان مـه رو</span></p> <p style="font-weight: bold; text-align: left;" class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">عضو هیات مدیره موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر</span></p><p style="font-weight: bold; text-align: left;" class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p style="font-weight: bold; text-align: left;" class="MsoNormal" dir="RTL"><br><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%"></span></p> text/html 2013-12-31T00:15:17+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان آغاز سرشماری زمستانی پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/115 <font size="2"><span style="font-weight: bold;">سرشماری زمستانی پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی هفته آینده آغاز می‌شود؛</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">درخواست همکاری سازمان محیط زیست از علاقه‌مندان به سرشماری پرندگان</span></font><br><br><font size="2">سبزپرس – گروه محیط طبیعی: سرشماری زمستانی پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی در مناطق تالابی از 14 دی‌ماه آغاز می‌شود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز در فراخوانی، از کلیه علاقه‌مندان به همکاری در سرشماری پرندگان دعوت به همکاری کرده است.<br><br>به گزارش سبزپرس، معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه‌ای برای اجرای برنامه سرشماری زمستانه پرندگان آبزی و کنار آبزی از مشارکت پرنده شناسان خبره بازنشسته و یاخارج از سازمان، دانشجویان، تشکل‌های مردم نهاد و سایر علاقه‌مندان که در زمینه شناسایی و سرشماری پرندگان تجربه و مهارت کافی دارند، دعوت به همکاری کرد.<br><br>در این اطلاعیه آمده است: «کلیه علاقه‌مندان و پرنده شناسان با تجربه در شناسایی پرندگان آبزی و کنار آبزی می‌توانند برای همکاری، به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مورد نظرمراجعه کنند و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست را در اجرای هر چه بهتر این برنامه که در دوره زمانی 14 دی تا 8 بهمن ماه در سراسر کشور به اجرا درمی‌آید، یاری داده و در این بررسی مهم ملی و بین المللی مشارکت کنند.»<br><br>سرشماری زمستانی پرندگان مهاجر در ایران بخشی از برنامه بین‌المللی سرشماری پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در جهان است که هر ساله به طور همزمان در ماه ژانویه در مناطق تالابی و پهنه‌های آبی میزبان پرندگان مهاجر زمستان گذران اجرا می‌شود. امسال نیز این سرشماری از 14 دی ماه آغاز می‌شود.<br><br>ایران به عنوان یکی از مهمترین میزبانان پرندگان زمستان گذر آبزی در خاورمیانه از کشورهای باسابقه در اجرای این برنامه بین‌المللی است. سرشماری پرندگان زمستان گذران از سال 1967 میلادی (1345 هجری خورشیدی) در ایران آغاز شده است.<br><br>سرشماری پرندگان در مناطق تالابی مورد نظر توسط کارشناسان محیط طبیعی ادارات کل حفاظت محیط زیست سراسر کشور و با مشارکت کارشناسان دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، به طور همزمان انجام می‌شود و ضمن آماربرداری از پرندگان، فرصت مساعدی برای پایش زمستانه مناطق تالابی استان نیز فراهم می‌شود.<br><br>جمع‌آوری آمار پرندگان مهاجر زمستان‌گذران در کشور از یک سو در تجزیه و تحلیل وضعیت جهانی جمعیت گونه‌های آبزی و کنار آبزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و امکان ارزیابی نقش و اهمیت ایران در دوره زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر را فراهم می‌سازد.&nbsp; از سوی دیگر به مدیران، کارشناسان و سیاستگذاران در سطح ملی و استانی در دستیابی به روند تغییرات جمعیت، تغییرات تنوع گونه‌ای، افزایش یا کاهش جمعیت، ارزیابی برنامه‌های حفاظت و مدیریت مناطق و نیز برنامه‌های حفاظت از گونه‌ها یاری می‌رساند.<br></font><br><a href="http://isdle.ir" target="" title="">http://isdle.ir/</a><br><br><img style="width: 472px; height: 353px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/138844887932251.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/138844887932251.jpg" border="0"><br><br> text/html 2013-12-22T08:09:44+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان تخریب و تعرض به تالاب بوجاق http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/114 <font size="2">زیستگاه تالابی که از تابستان 91 تا به امروز در حال تخریب و احداث جاده و باند توسط نیروی نظامی مستقر در منطقه شده است<br>قابل ذکر است اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در سال گذشته با طرح شکایت از تخریب گران در دادسرای نظامی موقتا موفق شد از این طرح ویرانگر جلوگیری کند و پرونده آن هنوز در دادسرای نظامی باز است<br>اما آنچه که در جریان است تخریب قسمت مهمی از تالاب بوجاق و پوشش گیاهی آن است<br>امیدواریم با همت سازمان حفاظت محیط زیست از این تجاوز آشکار به حریم پارک ملی بوجاق جلوگیری به عمل آید</font><br><br><img style="width: 447px; height: 251px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/138770001507191.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/138770001507191.jpg" border="0"><br> text/html 2013-10-26T09:07:05+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان درنا ها به پارک ملی بوجاق آمدند http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/113 <p class="yiv1023589661s4" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma"><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span lang="FA">دو دسته به ترتیب 7 و 8 قطعه‌ای از درناهای معمولی روز پنجشنبه در پارک ملی بوجاق مشاهده شدند.&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Helvetica','sans-serif';" lang="FA"></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span lang="FA"><br></span></span></span></span></p><p class="yiv1023589661s4" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma"><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span lang="FA">منتظر فرود درناهای معمولی&nbsp;در پارک ملی بوجاق بودیم&nbsp;زیرا هر ساله در این زمان و در اواخر اسفند&nbsp;تا اوایل&nbsp;فروردین تعدادی درنای معمولی&nbsp;در زمان مهاجرت از زیستگاه‌های جوجه‌آوری‌شان&nbsp;به سمت زیستگاه</span></span><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span dir="ltr">‌</span></span><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span lang="FA">های زمستان</span></span><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span dir="ltr">‌</span></span><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span lang="FA">گذرانی و در زمان بازگشت به صورت موقت و&nbsp;برای تجدید قوا در پارک ملی بوجاق&nbsp;فرود می‌آیند.</span></span></span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Helvetica','sans-serif';" lang="FA"></span></p> <p class="yiv1023589661s4" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span lang="FA">سه گونه درنا در ایران دیده می‌شود و درنای معمولی فراوان</span></span><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span dir="ltr">‌</span></span><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span lang="FA">ترین انها است. درناها&nbsp;از گونه</span></span><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span dir="ltr">‌</span></span><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span lang="FA">های حمایت شده ایران هستند و شکارشان ممنوع است.</span></span></span></span></p><p class="yiv1023589661s4" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://gilan.doe.ir" target="" title=""><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span lang="FA">http://gilan.doe.ir</span></span></span></span></a></p><p class="yiv1023589661s4" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><br></p><p class="yiv1023589661s4" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><img style="width: 470px; height: 160px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/138277828697362.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/138277828697362.jpg" border="0"><br><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma"><span class="yiv1023589661bumpedfont15"><span lang="FA"></span></span></span></span></p> text/html 2013-10-26T09:06:15+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان دلیجه اسیر آزاد شد http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/112 <p class="yiv1513826951s4" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma"><span class="yiv1513826951bumpedfont15"><span lang="FA">روز پنجشنبه یک بهله دلیجه معمولی که در تله‌ی&nbsp;بندی صیادان پرندگان شکاری در حاشیه پارک ملی بوجاق گرفتار شده بود،&nbsp;بوسیله محیط</span></span><span class="yiv1513826951bumpedfont15"><span dir="ltr">‌</span></span><span class="yiv1513826951bumpedfont15"><span lang="FA">بانان پاسگاه بوجاق&nbsp;کشف و&nbsp;پس از حلقه گذاری رهاسازی&nbsp;شد.</span></span></span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="yiv1513826951s4" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span class="yiv1513826951bumpedfont15"><span lang="FA">متاسفانه در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که صیادان پرندگان شکاری با تغییر&nbsp;شیوه صید با نصب تله‌های بندی بر روی درختان،&nbsp;این قبیل پرندگان شکاری را&nbsp;که قصد نشستن و استراحت بر روی شاخه درختان را دارند،&nbsp;صید می‌کنند و در این بین سایر گونه‌ها از جمله سار نیز با گرفتار شدن در این تله‌ها تلف می‌شوند.</span></span></span></span></p><p class="yiv1513826951s4" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span class="yiv1513826951bumpedfont15"><span lang="FA">مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان با هشدار به متخلفین شکار و صید پرندگان&nbsp;افزود:&nbsp;با توجه به اینکه همه پرندگان&nbsp;شکاری جز گونه‌های حمایت شده هستند؛&nbsp;بدون&nbsp;هر&nbsp;گونه چشم پوشی مطابق قانون با این قبیل متخلفین&nbsp;برخورد خواهد شد.</span></span></span></span></p><p class="yiv1513826951s4" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://gilan.doe.ir" target="" title=""><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span class="yiv1513826951bumpedfont15"><span lang="FA">http://gilan.doe.ir/</span></span></span></span></a></p><p class="yiv1513826951s4" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><br></p><p class="yiv1513826951s4" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><img style="width: 370px; height: 298px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/138277828593161.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/138277828593161.jpg" border="0"><br><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma"><span class="yiv1513826951bumpedfont15"><span lang="FA"></span></span></span></span></p> text/html 2013-08-20T10:13:16+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان گزارشی از یک قوی ماده جفت از دست داده تنها در بوجاق! http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/110 <font size="2">سبزپرس – گروه محیط طبیعی؛ لیلا مسروری: قوهای گنگ به زیبایی و عاطفه مشهورند و دستمایه صدها شعر و افسانه هستند. اما این روزها در پارک ملی بوجاق کیاشهر، قویِ جفت از دست داده‌‌ای، مبهوت و مغموم، نه نای رفتن دارد و نه جای ماندن. حتی نمی‌داند آیا دوباره دوستان مهاجرش را خواهد دید یا خیر! این دیگر داستان نیست، محصول تلخ تعرض آدمی به حیات وحش است.<br>به گزارش سبزپرس، فعالان محیط زیست کیاشهر از رویت قوی گنگ به همراه چند جوجه در تالاب بین المللی 22 بهمن واقع در شرق رودخانه سفید رود خبر دادند.<br><br>«ماهان مه رو» از اعضای موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر در این باره گفت: در بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم ظاهرا قوی نری که جفت این قو بوده، در زمان مهاجرت توسط شکارچی با اسلحه ساچمه زنی مضروب می‌شود و این قو به همین دلیل مهاجرت سر باز زده و در بوجاق باقی می ماند. پس از چندی ظاهرا قوی نر بر اثر جراحت وارد شده تلف می‌شود و قوی ماده با جوجه‌ها در شرایط نا امن پارک اعم از وجود شغال در منطقه و تردد صیادان غیر مجاز تنها باقی می‌ماند.<br><br>«صادق میرزازاده» رییس هیئت مدیره موسسه پیشگامان کیاشهر نیز گفت که حدود یک ماه قبل قوی مذکور را رویت کرده و تعداد هفت جوجه را تایید می کند.<br><br>طبق پیگیری‌های به عمل آمده، آخرین بار 18 مردادماه این قو توسط «کریم مرتضی پور» از اهالی کیاشهر در ساحل رویت شده و وی موفق به عکسبرداری از این قو شده است که با توجه به تنها بودن قو، احتمال می‌رود که جوجه‌ها طعمه شغال شده باشند.<br><br>مه رو همچنین اظهار داشت: رییس پاسگاه سرمحیط بانی بوجاق نیز در هفته‌های اخیر یکبار موفق به رویت این قوی گنگ شده است و با توجه به کندی واکنش این پرنده، احتمال اسیب دیدگی این قوی زیبا را داده است.<br><br>آنچه تمامی شاهدان برآن اتفاق نظر دارند تاب آوردن گرمی تابستان منطقه توسط این قوی جفت از دست داده است.<br><br>مه روتصریح کرد: همه فعالان محیط زیست منطقه نسبت به زندگی قوی مقاوم و با عاطفه حساسند. ما علاقه مندیم بتوانیم در همین منطقه تا فصل آمدن قوهای مهاجر این پرنده زیبا حفاظت کنیم و نگرانیم مبادا خوراک حیوانات شود یا به بهانه حفاظت سر از فضاهای عمومی و خصوصی حبس پرندگان در آورد ارزو داریم در همین محیط طبیعی دوام بیاورد و رنج اسارت هم برآن عارض نشود.<br><br><br>ماندن قو می‌تواند دلایل دیگری داشته باشد<br><br>اما «علیرضا هاشمی» پرنده‌شناس و از مدیران کلوپ پرنده‌نگری طرلان درباره علت ماندن این قوی مهاجر گفت: معمولا اینطور نیست که قوهای مهاجر با کشته‌شدن جفت خود از مهاجرت خودداری کنند. اینکه قوها بعد از مرگ جفت خود رفتاری سرسختانه نشان می‌دهند و به سختی با قوی دیگری جفت می‌شوند صحت دارد اما در بسیاری از مواقع این قوها مهاجرت خود را انجام می‌دهند.<br><br>او ادامه داد: هر سال قوهای زیادی در ایران شکار می‌شوند که بسیاری از آنها دارای جفت هستند. اما جفت‌های آنها مهاجرت خود را انجام می‌دهند. در واقع «بی‌قراری مهاجرت» باعث می‌شود تا پرنده مهاجرت خود را انجام دهد.<br><br>با این حال هاشمی احتمال باقی ماندن پرنده به دلیل از دست داده جفت را رد نکرد و گفت: این احتمال وجود دارد که قو به خاطر جفت خود به مهاجرت نرفته باشد. اما احتمالات دیگری نیز می‌تواند مطرح باشد. از جمله ضعف عمومی این قو و یا حتی آسیب دیده‌بودن آن. از طرف دیگر مشکلات کلی به وجود آمده در زیستگاه‌ها از جمله ناامنی، تغییرات اقلیمی و بسیاری موارد دیگر نیز می‌تواند در این مورد خاص موثر باشد. اظهار نظر در این باره نیازمند بررسی دقیق اوضاع است.<br><br>به گزارش سبزپرس، پارک ملی بوجاق همه ساله در فصل مهاجرت پرندگان زمستان گذران، پذیرای&nbsp; گونه‌های متنوعی از پرندگان اعم از گونه‌های آبزی و کنار آبزی است.<br><br><a href="http://isdle.ir/news/index.php?news=9069%20" target="" title=""><font size="2">http://isdle.ir/news/index.php?news=9069</font></a><br><br></font><img style="width: 433px; height: 323px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/1376993493321.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/1376993493321.jpg" border="0"><br> text/html 2013-08-19T08:43:37+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان رها سازی جغد در فومن http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/109 <font size="2">1392/5/27<br>رها سازی سه بهله جغد در جنگلهای فومن<br><br>در پی تخریب لانه یک جغد در روستای گیگاسر فومن، جوجه های این جغد توسط یکی از اهالی علاقمند به حیات وحش به اداره حفاظت محیط زیست فومن تحویل داده شد که توسط مامورین این اداره پس از تیمار و نگهداری و تغذیه و بدست آوردن قابلیت پرواز و حلقه گذاری آماده رها سازی و بازگشت به زیستگاه اصلی خود شدند.<br>متأسفانه بدلیل باور غلط برخی از مردم مبنی بر بد یمن بودن جغدها، عده ای مبادرت به تخریب لانه این پرنده حفاظت شده و شکار ممنوع ایران می نمایند که این امر تخلف محسوب شده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد گردید.<br>زیستگاه این پرنده در شکاف درختان، زمینهای زراعی و کشتزارهاست و تغذیه آن از حشرات، جوندگان کوچک و خزندگان می باشد. لذا نقش اکولوژیکی بسیار مهمی در تنظیم جمعیت این گونه ها داشته و در زنجیره و هرم غذایی نقش مهمی را ایفا می کند<br><br><a href="http://gilan.doe.ir" target="" title=""><font size="2">http://gilan.doe.ir</font></a><br><br></font><img style="width: 448px; height: 298px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/137690189544251.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/137690189544251.jpg" border="0"><br> text/html 2013-07-24T18:22:01+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان پاکسازی مشترک NGO های استان گیلان http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/108 <font size="2">با سلام و درود به دوستان و همراهان وبلاگ پرندگان مهاجر<br><br>برنامه مشترک پاکسازی زباله عصر روز جمعه به تاریخ 4 مردادماه 92 در ساعت 18 توسط گروه های مردم نهاد محیط زیستی استان گیلان برگزار خواهد<br>این برنامه با شرکت موسسه شهر ایده آل ما ، رفتگران طبیعت استان گیلان ، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست-شاخه گیلان و موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر در روز جمعه چهارم مرداد ماه در ساحل باغ محله برگزار میگردد<br>همه ساله با حضور میهمانان در استان گیلان سواحل یکی از نقاط مورد استفاده گردشگران نوروزی و تابستانه است که متاسفانه در بیشتر نقاط با بی ملاحظه گی برخی افراد آلوده به زباله (بطری های آب ، ظروف یکبار مصرف و...) میگردد حضور هم استانی های عزیز در این جمع باعث مسرت خواهد بود<br><br>زمان : جمعه 4 مردادماه 92 ساعت 18<br>مکان : ساحل باغ محله - جاده زیباکنار به بندر انزلی-بین امین آباد و امیر بکنده</font><br><br><img style="width: 419px; height: 295px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/137468997864981.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/137468997864981.jpg" border="0"><br> text/html 2013-07-14T11:10:46+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان پاکسازی زباله در 21 تیرماه 92 http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/107 <font size="2">با سلام به دوستان و همراهان<br></font><font size="2">برنامه پاکسازی زباله در ساحل بندر کیاشهر در روز جمعه مورخ 21 تیرماه 92 همزمان با روز جهانی بدون پلاستیک برگزار گردید<br>در این برنامه گروه رفتگران طبیعت استان گیلان ، گروه کوهنوردی گیله وا شهرستان لاهیجان و همچنین جوانان و دوستداران طبیعت بندر کیاشهر به دعوت موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر با حضور در ساحل به جمع آوری زباله در پهنه ساحلی و همچنین بخشی از جاده کنار گذر تالاب بین المللی لاگون پرداختند<br>حاضرین در برنامه با تاکید بر پاک نگاه داشتن سواحل از مردم و مسئولین و بخصوص مسافرین خواستار رعایت نکات زیست محیطی و عدم رها کردن زباله ها در طبیعت شدند...در سالهای اخیر تفرج غیر مسئولانه باعث شده تا بسیاری از نقاط گردشگر پذیر استان با حجم بالایی از زباله های رها شده مواجه باشند<br>در این برنامه بیش از 50 تن از دوستداران محیط زیست حضور یافتند و در مجموع 60 کیسه زباله جمع آوری و با هماهنگی های انجام شده توسط شهرداری بندر کیاشهر به محل دفن زباله های این شهر گسیل گردید<br>ما نیز به سهم خود از تمامی دوستانی که در ماه مبارک رمضان و در هوایی گرم با تلاش خود اقدام به این کار خدا پسندانه نمودند تشکر و قدردانی می نماییم</font>.<br><br><img style="width: 424px; height: 262px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13737998281.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13737998281.jpg" border="0"><br> text/html 2013-07-08T13:25:08+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان هشتمین برنامه پاکسازی زباله http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/106 <img style="width: 422px; height: 152px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13732902152.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13732902152.jpg" border="0"><br><br><font size="2">دوستداران طبیعت بندر کیاشهر همزمان با 21 تیر ماه روز جهانی بدون پلاستیک برگزار میکنند<br><br>پاکسازی زباله در ساحل کیاشهر در ساعت 16 روز جمعه 21 تیرماه با حضور جوانان و مردم طبیعت دوست برای زیبا سازی ساحل این شهر با همراهی گروه رفتگران طبیعت استان گیلان و با کسب مجوز های قانونی و همکاری اداره محیط زیست و شهرداری بندر کیاشهر انجام خواهد شد<br>حضور همه شما دوستان عزیز در این کار فرهنگی و اجتماعی را گرامی داشته و به امید داشتن طبیعتی عاری از زباله<br>آدرس : استان گیلان - بندر کیاشهر - خیابان فلسطین شمالی - پل چوبی - ساحل کیاشهر<br>زمان : جمعه 21 تیر ساعت 16</font><br><br><img style="width: 424px; height: 154px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13732902091.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13732902091.jpg" border="0"><br> text/html 2013-07-06T22:08:17+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان زیستگاه تخریب شده و بازدید تشکل های مردم نهاد http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/105 <font size="2">در روز پنجشنبه و در ساعت 10 صبح برخی از NGO ها یا همان سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد از زیستگاه تخریب شده در شرق تالاب بین المللی لاگون پارک ملی ، خشکی-دریایی بوجاق کیاشهر بازدید نمودند.<br>در این برنامه که با دعوت موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر انجام گرفت ، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست-شاخه گیلان ، جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان ، گروه زیست محیطی شهر ایده آل ما و گروه سبز ماسال به اتفاق برخی از اعضای خود در منطقه حضور یافته و از نزدیک روند تخریب و تصرف در اراضی پارک ملی بوجاق را مشاهده نمودند.<br>همچنین شورا و دهیار روستای امیر کیاسر و جمعی از مردم بومی روستا و دوستداران طبیعت از بندر کیاشهر در این گرد همایی حاضر شده و فعالین محیط زیست استان را همراهی نمودند.<br><br>در ابتدای برنامه مدیر عامل موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر از ویژگی منطقه و وجود گونه های گیاهی و جنگلی توضیحاتی را برای دوستداران محیط زیست ارائه نمود.<br>سپس حاضرین با دیدن نقشه GIS پارک ملی بوجاق که توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهیه گردیده مشاهده نمودند که زیستگاه تخریب شده در شرق تالاب بین المللی لاگون دقیقا در محدوده پارک ملی و ضلع شرقی حریم آن می باشد.<br>اعضای تشکل های فعال محیط زیست استان گیلان پس از دریافت توضیحات به سمت محل تخریب حرکت نموده و با مشاهده نیزار ها و درختانی که توسط لودر ها به زیر خاک رفته بود به عمق فاجعه ای که منجر به تخریب زیستگاه تالابی-جنگلی شده پی بردند.<br><br>تغییر ساختار طبیعی منطقه بوسیله ایجاد جاده و حوضچه های آب یکی از چندین اثر مخربیست که متخلفان آسیبی جدی را به اراضی ملی وارد نمودند<br>با توجه به امنیت نسبی و همچنین وجود پوشش نیزار و گیاهان آبزی و درختان توسکا این قسمت از پارک ملی بوجاق به زیستگاهی برای برخی از پرندگان نظیر اگرت کوچک ، گاوچرانک ، حواصیل شب و...تبدیل شده بود که امروزه دیگر شاهد حضور این پرندگان در منطقه نخواهیم بود<br>در این میان سکوت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان بسیار عجیب است...خواسته به حق فعالین محیط زیست و مردم بومی روستای امیر کیاسر و شهر بندر کیاشهر از مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست استان و پارک ملی بوجاق این است که نسبت به این وقایع موضع گیری نموده و با توجه به نقشه GIS و استناد به قوانین مناطق چهارگانه و پارک ملی که هرگونه دخل و تصرف را در پارک ملی ممنوع میداند واکنشی منطقی و منصفانه نشان دهند.<br><br>تصاویری از تخریب و تصرف های صورت گرفته در منطقه تالابی و جنگلی در شرق تالاب بین المللی لاگون پارک ملی بوجاق کیاشهر<br><br></font><img style="width: 451px; height: 424px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13731498971.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13731498971.jpg" border="0"><br><br><img style="width: 451px; height: 451px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13731500411.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13731500411.jpg" border="0"><br> text/html 2013-07-02T13:15:47+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان تخریب بافت جنگلی توسکای ساحلی و تالاب http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/104 <font size="2">با تخریب بافت جنگلی توسکای ساحلی و تالاب پارک ملی بوجاق توسط بیل مکانیکی، مدیرعامل موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر از روند تخریب صورت گرفته در این پارک ملی اظهار نگرانی کرد.<br><br>ایلنا: به‌رغم به ثبت رسیدن پارک ملی بوجاق در کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از تالاب‌ها (مشهور به کنوانسیون رامسر)، طی روزهای گذشته بخشی از نیمه شرقی این اثر طبیعی مورد تهاجم و تخریب توسط وزارت اقتصاد و دارائی قرار گرفته است.<br><br>مدیرعامل موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر ظهر امروز(11 تیرماه) در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا درباره تجاوز به پارک ملی بوجاق این شهرستان، اظهار کرد: از حدود ۱۵ روز گذشته تاکنون، اداره کل امور اقتصاد و دارائی گیلان اقدام به تخریب بافت جنگلی (توسکا ساحلی) و تالاب پارک ملی بوجاق توسط بیل مکانیکی کرده است.<br><br>محمد محمدیان در ادامه با ابراز تاسف از اینکه تاکنون اداره کل محیط زیست گیلان هیچ واکنشی دربرابر تخریب بخش شرقی بافت جنگلی و تالاب پارک ملی بوجاق نشان نداده، خاطرنشان کرد: با مذاکرات حضوری صورت گرفته با مدیرکل اقتصاد و دارائی استان در ساعت ۱۸ دهم تیر ماه جاری، منصور ملائی‌پور مدعی شده که این نهاد در داخل پارک ملی بوجاق سند دارد و درحال اجرای طرح گردشگری است.<br><br>وی، طرح گردشگری مورد ادعای مدیرکل اقتصاد و دارائی گیلان در پارک ملی بوجاق را ساخت مجتمع فرهنگی، آموزشی و تفریحی دانشگده امور اقتصادی، زیرنظر وزارت اقتصاد و دارائی عنوان کرد.<br><br>این فعال بخش محیط زیست و گردشگری گیلان با تاکید بر اینکه براساس نقشه (جی-آی-اس) اداره کل محیط زیست گیلان، اجرای طرح وزارت اقتصاد و دارائی و تخریب تالاب و بافت جنگلی کاملآ در محدوده پارم ملی بوجاق واقع شده است، تصریح کرد: البته تعلل و سهل انگاری سازمان محیط زیست در این مورد جای شک و تردید دارد.<br><br>محمدیان از مدیرکل محیط زیست گیلان درخواست کرد درصورتی که منطقه تخریب شده توسط اقتصاد و دارائی جزو پارک ملی بوجاق نمی‌باشد، این موضوع را از طریق رسانه‌ها اعلام کند تا مردم، دوستداران محیط زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد طبق اصل ۵۰ قانون اساسی تکلیف خود را بدانند.<br><br>وی ابراز کرد: اگر تخریب صورت گرفته توسط اقتصاد و دارائی در محدوده پارک ملی بوجاق صورت گرفته، اداره کل محیط زیست گیلان سریعآ متجاوزان به حریم این پارک ملی را به مراجع قضایی معرفی کنند.<br><br>این کار‌شناس گردشگری استان گیلان در پایان، مدعی شد: منطقه تخریب شده پارک ملی بوجاق توسط اقتصاد و دارایی؛ بیش از یک کیلومتر طول و ۳۰تا ۴۰ متر عرض دارد.<br><br>منصور ملائی‌پور؛ مدیر کل امور اقتصادی و دارائی از پاسخگوئی به سوالات خبرنگار ایلنا در ارتباط با دلایل و مستندات برای تخریب پارک ملی بوجاق خودداری کرد.<br><br>گفتنی است طبق ماده دو آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۵۴ هیات وزیران با اصلاحات بعدی؛ پارک‌ ملی‌ به‌ محدوده‌ای‌ از منابع‌ طبیعی‌ کشور اعم‌ از جنگل‌ و مرتع‌ و بیشه‌های‌ طبیعی‌ و اراضی‌ جنگلی‌ و دشت‌ و آب‌ وکوهستان‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ نمایانگر نمونه‌های‌ برجسته‌ای‌ از مظاهر طبیعی‌ ایران‌ باشد و به‌ منظور حفظ‌ همیشگی‌ وضع‌ زندگی‌ و طبیعی‌ آن‌ و همچنین‌ ایجاد محیط‌ مناسب‌ برای‌ تکثیر و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌ و رشد رستنی‌ها در شرایط‌ کاملاً طبیعی‌ تحت‌ حفاظت‌ قرار می‌گیرد.<br><br>بر اساس ماده ۸ این قانون، ماده‌ ۸ ـ تعلیف‌ احشام‌ و قطع‌ اشجار و بوته‌ کنی‌ و تجاوز و تخریب‌ محیط‌زیست‌ و به‌ طور کلی‌ هر عملی‌ که‌ موجب‌ از بین‌ رفتن‌ رستنی‌ها و تغییر اکوسیستم‌ باشد در پارک‌های‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ ممنوع‌ است‌. در موارد ضروری‌ به‌ منظور حفظ‌ حیات‌ جنگل‌ و بهسازی‌ پارک های‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ یا مطالعات‌ علمی‌ و زمین‌شناسی‌ مجاز بر حسب‌ مورد با رعایت‌ مقررات‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ توسط‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ کشور یا سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ و یا مؤسسات‌ و یا شخص‌ ذیربط‌ اقدام‌ خواهد شد.<br><br>ماده ۱۱ این قانون تاکید دارد: قطع‌ اشجار و بوته‌کنی‌ و تجاوز و تخریب‌ محیط‌زیست‌ و خارزنی‌ و ذغال‌گیری‌ و به‌ طور کلی‌ هر عملی‌ که‌ موجب‌ از بین‌ رفتن‌ رستنی‌ها و تغییر اکوسیستم‌ شود در پناهگاه های‌ حیات‌ وحش‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ که‌ اراضی‌ آن‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ باشد بدون‌ اجازه‌ ممنوع‌ است‌.<br><br>ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اذعان دارد: ایجاد اثار تصرف در اراضی ملی واملاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حـوقی جرم مــــحسوب می‌گردد. وفقط با شــــکایت مالک قابل تعقیب است.<br><br><a href="http://ilna.ir" target="" title="">http://ilna.ir</a><br><br></font><img style="width: 419px; height: 386px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13727709401.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13727709401.jpg" border="0"><br> text/html 2013-06-30T14:21:28+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان تخریب بخشی از تالاب لاگون کیاشهر http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/103 <font size="2"><span style="font-weight: bold;">بار دیگر تخریب عرصه تالابی در حریم پارک ملی بوجاق</span><br><br>فعالین محیط زیست در بندر کیاشهر خبر از تخریب حریم یگانه پارک ملی استان گیلان و اولین پارک ملی،خشکی-دریایی کشور را می دهند<br>عرصه ای جنگلی و تالابی در ظلع شرقی تالاب بین المللی لاگون پارک ملی بوجاق کیاشهر مورد هجوم و تخریب قرار گرفته است<br><br>در حدود 15 سال قبل زمینی به اداره اقتصاد و دارایی بندر کیاشهر واگذار گردید تا با جذب اعتبار دانشکده اقتصاد در این مکان احداث شود. اکنون ساختمان موجود به عنوان مهمان پذیر به ارائه خدمات اقامتی می پردازد...در پشت این مکان ، طبق نقشه جی آی اس حریم پارک ملی بوجاق که توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان تهیه شده است ، مشخص گردیده و هرگونه دخل و تصرف طبق قوانین جاری کشور در پارک ملی ممنوع می باشد<br><br>همانطور که در تصویر اول و سمت چپ با فلش قرمز رنگ مشخص گردیده ، تخریب در حریم پارک ملی بوجاق رخ داده است<br>هنوز مشخص نگردیده که تخریب منطقه جنگلی و تالابی در ظلع شرقی لاگون به چه دلیلی بوده است<br>فعالین محیط زیست بندر کیاشهر مجدانه پیگیر ماوقع بوده و قصد دارند از بانیان این ماجرا شکایت نمایند. از تمامی دوستداران طبیعت درخواست می شود برای پیگیری این ماجرا با اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان تماس حاصل نمایند<br><br>نشانی : رشت – خیابان رسالت -اداره كل حفاظت محیط زیست گیلان<br><br>كد پستی : 4185713159<br><br>تلفن : 8824626 – 0131<br><br>فكس : 8828095 – 0131<br><br>آدرس اینترنتی : www.gilandoe.ir<br><br>پست الكترونیكی : info@gilandoe.ir<br><br></font><img style="width: 388px; height: 290px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13726022172.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13726022172.jpg" border="0"><br>..................................................................................................................................<br><br><img style="width: 390px; height: 292px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13726022171.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13726022171.jpg" border="0"><br><br> text/html 2013-06-27T07:55:55+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان باغ گیاهشناسی نوشهر http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/102 <font size="3"><span style="font-weight: bold;">با سلام به دوستان و یاران همیشگی</span><br><font size="2">در روز چهارشنبه پنجم تیرماه 92 قرار بود تیشه ای فولادی به ریشه های سترگ درختان و گیاهان باغ اکولوژی نوشهر برخورد کرده و زحمات سالیان زیادی از باغبانان و کارگران زحمتکش ، پژوهشگران و استاتید رشته محیط زیست و منابع طبیعی ایران و چشم امید دانشجویان و دوستداران طبیعت را بر باد دهد</font><font size="2"><br>برای احداث جاده کمربندی بندر نوشهر حدود 10 سال است که باغ گیاهشناسی شمال ایران در معرض تهدید قرار دارد و برخی از متولیان امر بر احداث این جاده و عبور آن از باغ تاکید می نمایند<br><br>این باغ بینظر محل رشد و نمو انواع رستنی ها و گیاهان منحصر بفرد بوده و قدیمی ترین درخت موجود در باغ (درخت مَمرَز) بالغ بر 200 سال عمر دارد</font><br><br></font><img style="width: 391px; height: 503px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13723205211.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13723205211.jpg" border="0"><br><font size="3"><font size="2">خوشبختانه با هوشیاری دوستداران طبیعت و سازمان های مردم نهاد شمال کشور و با همراهی برخی از مردم فهیم شهرستان نوشهر در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه در مقابل درب باغ تجمعی آرام و بدور از هرگونه حواشی برگزار شد و دوستداران طبیعت اعتراض به حق خود را با حمل پلاکارد و دست نوشته عنوان نمودند...در حال حاظر نیز مسئولان استان مازندران مهلت 10 روزه ای را تعیین نموده اند تا برای احداث جاده تصمیم گیری شود<br>یکی از درخواست های فعالان محیط زیست کشور حفظ و نگهداری تمامی باغ و جلوگیری از هرگونه تعرض به آن می باشد</font><br></font><br><br><img style="width: 407px; height: 610px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13723205212.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13723205212.jpg" border="0"><br><br><img style="width: 408px; height: 270px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13723205223.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13723205223.jpg" border="0"><br><br><img style="width: 409px; height: 271px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13723205224.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13723205224.jpg" border="0"><br><br><font size="2">و در ساعات پایانی حاظران با امضاء بیانه خواستار حفظ و نگهداری این باغ ارزشمند شدند</font><br><br><img style="width: 413px; height: 619px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13723205225.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13723205225.jpg" border="0"><br><font size="2">با سپاس از تمامی عزیزانی که در این حرکت طبیعت دوستانه شرکت داشته<br>و برای حفظ بقاء و حیات باغ گیاهشناسی نوشهر کوشیدند</font><br> text/html 2013-06-13T02:30:51+01:00 mahe-guilan.mihanblog.com ماهان دیدار مدیر کل با سازمان های مردم نهاد گیلان http://mahe-guilan.mihanblog.com/post/101 <font size="2">اداره كل حفاظت محیط زیست گیلان درپنجمین روز ازهفته محیط زیست ، میزبان سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی استان بود .<br>با توجه به حسن تقارن هفته محیط زیست ، با ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر، برنامه ای تحت عنوان تبادل نظر مدیركل حفاظت محیط زیست و اعضای سازمانهای مردم نهاد ، پیرامون اهداف زیست محیطی نامزدهای محترم ریاست جمهوری و شوراها و مطالبات عمومی از آنها در این حوزه برگزار شد .<br>در ابتدا عبدوس مدیر كل حفاظت محیط زیست گیلان ، ضمن خوشامد گویی و تشكر از حضور مدعوین ، سمن ها را یاریگر و الگویی مناسب ، برای حفاظت از محیط زیست دانسته و خاطر نشان كرد این نشست های صمیمانه ، باید پیش زمینه و سرآغازی برای تقویت روحیه مطالبه گری ازنقطه نظرهای زیست محیطی كاندیداها باشد . بدین منظور كه سازمانهای مردم نهاد با تلاش مجدانه خود كاندیداها راملزم نمایند ، پس ازقرار گرفتن در منصب خویش،&nbsp;&nbsp; به شعارهای زیست محیطیشان جامه عمل پوشانده و سعی در عملی نمودن آنها نمایند .<br>وی افزود NGO&nbsp;&nbsp; ها رابط مستحكمی برای نقل وانتقال اهداف سازمان حفاظت محیط زیست به شهرداریها واعضای شورای شهر بوده و با ارائه راهكارهای مفید می توانند بسترمناسبی برای تعمیق فرهنگ محیط زیست در جامعه فراهم آورند .<br>دراین نشست كه مدیران و اعضای سازمانهای مردم نهاد از جمله شهر ایده ال ما ، موسسه سبز كاران ، پیشگامان محیط زیست بندر كیاشهر ، جمعیت زنان و گروه سبز ماسال حضور داشتند اهداف مشترك خود را برای ایجاد وحدت بیشتر در مرتفع نمودن معضلات زیست محیطی ارائه نموده و به بحث و بررسی كشاندند.<br>&nbsp;امیر عبدوس درپایان این جلسه كه نزدیك به سه ساعت به طول انجامید از تلاش تمامی عزیزانی كه در این عرصه ، بدون هیچگونه چشمداشتی برای رسیدن به آرزوی شهری آرمانی و عاری از آلودگی مجدانه تلاش میكنند ، قدردانی نمود .<br><br></font><img style="width: 464px; height: 260px;" src="http://up.p30room.ir/uploads/13710906731.jpg" alt="http://up.p30room.ir/uploads/13710906731.jpg" border="0"><br><font size="2"><br></font><a href="http://gilan.doe.ir%20" target="" title=""><font size="2">http://gilan.doe.ir</font></a><a href="http://gilan.doe.ir%20" target="" title=""> </a>